Newsletter Archives - World Learning Hub - Thailand

กลยุทธ์ 7 ข้อ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมในปี 2017

จากบทความที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ หลายท่านคงทราบแล้วว่า กว่าจะมาเป็นหลักสูตร e-learning ให้พนักงานได้เรียนนั้น มีขั้นตอนเบื้องต้นอะไรบ้าง
ในครั้งนี้เราจะมาลงรายละเอียดเชิงลึกกัน ในการเตรียมการก่อนนำ e-learning ไปใช้งานจริง

Read more

แนวโน้มด้านการเรียนรู้และพัฒนา

จากบทความที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ หลายท่านคงทราบแล้วว่า กว่าจะมาเป็นหลักสูตร e-learning ให้พนักงานได้เรียนนั้น มีขั้นตอนเบื้องต้นอะไรบ้าง
ในครั้งนี้เราจะมาลงรายละเอียดเชิงลึกกัน ในการเตรียมการก่อนนำ e-learning ไปใช้งานจริง

Read more

การวัดผลและการประเมินผลหลักสูตร eLearning

จากบทความที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ หลายท่านคงทราบแล้วว่า กว่าจะมาเป็นหลักสูตร e-learning ให้พนักงานได้เรียนนั้น มีขั้นตอนเบื้องต้นอะไรบ้าง
ในครั้งนี้เราจะมาลงรายละเอียดเชิงลึกกัน ในการเตรียมการก่อนนำ e-learning ไปใช้งานจริง

Read more

เคล็ดลับสำหรับการเลือก LMS ที่ดีที่สุด

จากบทความที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ หลายท่านคงทราบแล้วว่า กว่าจะมาเป็นหลักสูตร e-learning ให้พนักงานได้เรียนนั้น มีขั้นตอนเบื้องต้นอะไรบ้าง
ในครั้งนี้เราจะมาลงรายละเอียดเชิงลึกกัน ในการเตรียมการก่อนนำ e-learning ไปใช้งานจริง

Read more

การออกแบบหลักสูตร eLearning

หลังจากที่ทราบจุดประสงค์ของหลักสูตร eLearning และกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว
ถัดมาคือการออกแบบรูปแบบหลักสูตร eLearning ให้เหมาะสม
เริ่มต้นง่ายๆ โดยแยกเป็นส่วนงานต่างๆคือ

Read more